Leder: Joachim Torp 957 57 023 joachim.torp(at)bdo.no
Styremedlem: Ola Grøtta   ogrotta(at)gmail.com
Styremedlem: Thomas Brekken   thomas(at)isi.no
      Oppdatert 30.04.17