Skøytestyre IIL 2017/2018
Leder Joachim Torp 957 57 023 joachim(at)isfjordenil.no
Styremedlem Ola Grøtta ogrotta(at)gmail.com
Styremedlem Thomas Brekken thomas(at)isi.no
Oppdatert 14.11.17